รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย

8000000 - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 6.50%
ร้อยละ
15 ปี
ระยะเวลา

รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น คงที่ 2 ปีแรก 1.88% ต่อปี

ในปี 2567 นี้ มีหลายคนที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้าน แต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้บริการรีไฟแนนซ์บ้านที่ไหนดี เพราะมองไปทางไหนก็มีสถาบันการเงินรวมถึงธนาคารต่าง ๆ ให้บริการรีไฟแนนซ์เหมือนกันหมด ซึ่งหากท่านเป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจยังไม่ได้ เราขอแนะนำให้รู้จักรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย เนื่องจากรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยเป็นอีกหนึ่งบริการของธนาคารกรุงไทย ทำให้สามารถเชื่อใจได้ว่าบริการดังกล่าวมีประสิทธิภาพและความยุติธรรม

จุดเด่นของกรุงไทยรีไฟแนนซ์บ้าน 2024 อัตราดาดอกเบี้ยพิเศษ คือ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น คงที่ 2 ปีแรก 1.88% ต่อปี ธนาคารกรุงไทยออกค่าจดจำนองให้ 1% และฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้ อย่างไรก็ตามรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย 2567 หรือรีไฟแนนซ์บ้านบ้านธนาคารกรุงไทยมีอัตราค่าธรรมเนียมที่ควรรู้ไว้ ดังนี้

 1. อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน MLR/MRR ต่อปี 
 2. ยื่นกู้ฟรี ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 3. ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 2500 บาท
 4. ค่าตรวจผลงานการก่อสร้างครั้งละ 400 บาท
 5. หากไถ่ถอนก่อน 3 ปี มีค่าธรรมเนียมร้อนละ 3 ของยอดหนี้คงเหลือ
 6. ค่าทวงถามหนี้ 135 บาทต่อครั้ง สำหรับทุกรอบที่ผิดนัดชำระหนี้
 7. อัตราดอกเบี้ยสูงสุด MRR + 6.50% ต่อปี กรณีผิดนัดชำระหนี้สูงสุดร้อยละ 18 ต่อปี

คุณสมบัติและเอกสารสำคัญในการยื่นรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย

ใครที่มีความประสงค์ที่จะรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย (รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย)หรือใช้บริการกรุงไทยรีไฟแนนซ์บ้าน ต้องมีคุณสมบัติสำคัญได้แก่ เป็นผู้มีเงินเดือน มีรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว นอกจากนี้ ยังต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฎหมาย ที่สำคัญคือไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

อย่างไรก็ตาม มีบางคนที่สงสัยว่าเอกสารรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยหรือรีไฟแนนซ์บ้านใช้เอกสารอะไรบ้าง ในส่วนนี้ ต้องเตรียมเอกสารค่อนข้างเยอะหน่อย ได้แก่

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 4. สำเนา การเดินบัญชีย้อนหลัง หรือหลักฐานแสดงรายได้อื่นที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม
 5. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด (กรณีซื้อจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 6. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 7. สำเนาหนังสือสัญญากู้ สำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์
 8. สำเนาใบเสร็จการชำระเงินเดือนล่าสุด 
 9. สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน 
 10. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน)

ประกันคุ้มครองสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย

ใครที่รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยหรือใช้บริการรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย (กรุงไทยรีไฟแนนซ์บ้าน) อาจจะยังไม่รู้ว่าธนาคารกรุงไทยมีบริการการทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อให้ด้วย โดยสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ 

 1. ทำ MRTA/GLT SP เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี
 2. ทำ MRTA/GLT SP 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้ หรือ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี

อย่างไรก็ดี การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยจะเป็นไปตามความสมัครใจของเรา และไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ นอกจากนี้ ธนาคารจะออกค่าจดจำนองให้ร้อยละ 1 ปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าจดจำนองคืน และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนชำระ 6500 บาท/เดือน

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

4 เท่าของยอดบิลทรู - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 24%
ร้อยละ
3 เดือน
ระยะเวลา
800000 - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 25%
ร้อยละ
60 เดือน
ระยะเวลา
10000 - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 27%
ร้อยละ
6 เดือน
ระยะเวลา

สินเชื่อ ธนาคารไหนอนุมัติง่าย, เช็ค บู โร ออนไลน์ รู้ผลทันที, ยืมเงินด่วนตอนนี้